Vedtægter

 • Sværhedsgrad 0 (Pony LD1-LC3 / Hest LD1-LB3) ganges med 1,00
 • Sværhedsgrad 1 (Pony LB1-LB3 / Hest LA1-LA3) ganges med 1,01
 • Sværhedsgrad 2 (Pony LA1-LA2 / Hest LA4-LA5) ganges med 1,02
 • Sværhedsgrad 3 (Pony LA3-LA4/ Hest MB0-MB3) ganges med 1,03

Vedtægts ændring:  Enstemmigt vedtaget på generalforsamling 31-01-2023

§1.  Klubbens navn er ØstSjællands Rideklub, forkortelse ØSR, og den har hjemsted i Stevns kommune.

§2.     Klubbens formål er at vække interesse for og fremme ridesporten, herunder mønstring og anden omgang med heste, samt samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, herunder fremme specielt ungdommens kendskab til hestens brug, røgt og pleje.

§3.  I klubben kan der optages aktive, passive, juniormedlemmer og gæstemedlemsskab. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en hertil bemyndiget repræsentant. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med en måneds varsel. 

 •  Aktive medlemmer har fuldt medlemskab, kan deltage i alle arrangementer, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
 •  Passive medlemmer kan optages i klubben, men har dog ingen stemmeret og ikke ret til at deltage i ridesportslige arrangementer, men ret til at deltage i alle sociale arrangementer.
 •  Juniormedlemmer er medlemmer som sådanne til og med det fyldte 18. år hvorefter de betragtes som seniormedlemmer. Juniormedlemmer har stemmeret, dog ikke omkring økonomiske spørgsmål.
 • Bestyrelsen i ØSR kan i forbindelse med holdmesterskaber (minimum på C-niveau) donere gæstemedlemskaber til ryttere der ønsker at starte holdmesterskab for ØSR. Der er krav om minimum 2 af holddeltagerne er fuldt betalende medlemmer for ØSR, de andre ryttere kan herefter ansøge om gæstemedlemskab. Gæstemedlemskaber er kun gældende ved holdmesterskaber og man er ikke startberettiget til ØSR klubmesterskab eller andet som enkelt ekvipage. Gæstemedlemskaber er IKKE pointgivende til ranglisten.

§4. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem som følge heraf er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbundslove, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§5.  Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for dens gæld eller andre forpligtigelser.

§6.  Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse for et år af gangen for henholdsvis aktive, passive og juniormedlemmer. Fastsættelsen foregår ved afstemning ved simpelt stemmeflertal. Er kontingentet ikke betalt senest den 1. februar, slettes vedkommende som medlem.

§7.  Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Som skal have relation til klubben i mindst 3 måneder. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 2 år. Ligeledes vælges 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter for 2 år. 

§8.   Bestyrelsen træder sammen umiddelbart, og senest 14 dage, efter ordinær generalforsamling og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primær udvalg. 

§9.  I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, træder en af suppleanterne ind i stedet. Bestyrelsen afholder mindst 1 møde hvert kvartal, med min. 14 dages varsel og med dagsorden. Nyt fra distriktet. Udvalg. Regnskabsstatus er fast punkt. Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt til bestyrelsesmø

§10.    Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelses af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren og formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalings kort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de formyndelser, der påhviler foreningen.

§11. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende Dagsorden: 

 •  Valg af dirigent
 • Valg af 2 stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Det kontrollerede regnskab fremlægges
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hændesenest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter.
 • Valg af udvalgsmedlemmer.
 • Eventuelt

§12. Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Alle aktive medlemmer har stemmeret, i økonomiske spørgsmål har dog kun medlemmer, der er fyldt 18 år, stemmeret. Hvis blot et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§13. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel for at være retmæssigt indkaldt.             

§14. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maks. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

§15. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt.

§16. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i en nærmere angivet periode på over 2 måneder. En sådan udelukkelse kan kun besluttes på en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling ved skriftlig afstemning. For at en sådan udelukkelse kan vedtages, kræves en flertal på minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. (Blanke stemmesedler tæller med flertallet, og ved eventuel stemmelighed skal afstemningen gå om). Det pågældende medlem har krav på at være til stede på generalforsamlingen og forsvare sig, inden afstemningen finder sted. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

§17. I det paragraf 7. omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes vedskriftlig afstemning, med et flertal på minimum 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen skal indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts- Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts- Forbund (eksklusion).

§18. Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter godkendelse af bilagskontrollanterne.

§19. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen anserdet for nødvendigt, eller såfremt mindst 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom. Begæringen skal være bilagt en meddelelse af hvilke dagsordenspunkter, der ønskes behandlet. Procentdelen af medlemmer beregnes ud fra det på den sidste afholdte generalforsamlings bogførte medlemstal.

§20. Til ændringer af klubbens vedtægter og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§21. Klubbens opløsning kan kun ske, såfremt dette vedtages på 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages af 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Vedtages opløsningen herefter ligeledes på den sidste generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal, skal klubbens eventuelle midler og materiel overgives til Distrikt 3 eller, såfremt distrikterne nedlægges, til anden rideklub i området. Hvis dette ikke er muligt alternativt til Dansk Ride Forbund, som skal sikre, at dette fremover vil blive brugt i henhold til foreningens formål.

§22. I forbindelse med afholdelse af klubmesterskab i dressur, rides der på procent som ganges op efter følgende model:

Del siden